Skip to main content

04-862232  052-4200230  דרך אלנבי 9, חיפה

תביעות ביטוחיות

ייצוג בתביעות ביטוחיות

תביעות למימוש זכויות מכח פוליסות ביטוח תאונות אישיות, ביטוח חיים, ביטוח מחלות קשות, ביטוח סיעודי, ביטוחי בריאות.

 

רבים מאיתנו רוכשים ביטוחים מסוגים שונים ובהזדמנויות שונות, חלקנו מבוטחים דרך מקום העבודה או דרך ארגון בו אנו מועסקים או חברים, חלקנו מבוטחים במסגרת ביטוח קיבוצי כזה או אחר וחלקנו רוכשים את הכיסוי הביטוחי דרך סוכן הביטוח או דרך חברת ביטוח באופן ישיר.  הבעיה שאנו נתקלים בה תכופות היא שמעטים יודעים מה כולל הכיסוי הביטוחי שרכשו וכיצד "להפעיל" את הביטוח, להשתמש בו, ברגע האמת. פוליסות ביטוח של חברות שונות הן לעיתים שונות זו מזו ולעיתים מציבות תנאים דומים ומקובלים בשוק הביטוח, אך בפועל מעטים המבוטחים אשר קוראים בעיון את פוליסת הביטוח בטרם הם רוכשים אותה ומעטים מודעים לתנאיה.

פוליסת הביטוח היא למעשה חוזה שנחתם בין חברת הביטוח לבין המבוטח, שבו רשומים תנאי הביטוח המזכים בהתאם לפוליסה, לאמור:  מהם התנאים אשר המבוטח נדרש לעמוד בהם בכדי להיות זכאי לתשלום / החזר / פיצוי בהתאם לפוליסה ?

בתחום ביטוחי הגוף (להבדיל מביטוחי רכוש) קיימות פוליסות שונות ומגוונות, כגון: 

  • פוליסת ביטוח חיים - אשר מזכה את יורשי המבוטח או כל אדם אחר שהמבוטח בחר במענק כספי/קצבה במקרה של מות המבוטח.
  • פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה - אשר מזכה את המבוטח בקצבה למשך התקופה בה המבוטח מצוי במצב רפואי של אובדן כושר עבודה.
  • פוליסת ביטוח תאונות אישיות – אשר מזכה את המבוטח בתשלומים שונים, באם בעקבות תאונה נגרם לו נזק גוף.
  • פוליסת ביטוח סיעודי – אשר מזכה את המבוטח בקצבה חודשית באם מצוי הוא במצב סיעודי.
  • פוליסת ביטוח מחלות קשות – אשר מזכה את המבוטח בתשלום מענק חד פעמי במקרה בו התגלתה אצלו מחלה, אשר מוגדרת עפ"י פוליסת הביטוח כ"מחלה קשה". 

כאשר מבוטח מצוי במצב אשר מזכה אותו בסעד על פי הפוליסה שרכש, עליו להודיע על כך לחברת הביטוח בה הוא מבוטח ולתבוע את זכויותיו בהתאם לפוליסה.

הדברים לכאורה נראים פשוטים, מושגים כגון "תאונה", "נזק גוף", "נכות" , "מצב סיעודי", "אובדן כושר עבודה", "מחלה קשה" ומושגים דומים נתפשים כמושגים ברורים אך בפועל המושגים מוגדרים בפוליסה באופן מסויים אשר לעיתים לא עומד בקנה אחד עם הפרשנות שאנו מכירים מחיי היומיום. 

למרבה הצער, רבים המקרים בהם חברת הביטוח דוחה את תביעת המבוטח - אז קמה למבוטח הזכות לעתור לביהמ"ש או לערער על דחיית תביעתו.

משרדנו מייצג מבוטחים בהליכים ובתביעות כנגד חברות הביטוח, לגבי כל סוגי הביטוחים.

אנו ממליצים לכל מבוטח לפנות לקבלת ייעוץ משפטי אך ורק אצל עו"ד אשר בקיא בתחום וזאת בטרם פנייה עצמאית לחברת הביטוח וזאת מכיוון שקיימת חשיבות רבה ומכרעת לאופן הגשת התביעה לחברת הביטוח או ניסוחה כבר בשלב הראשון ולדבר יכולה להיות השפעה מכרעת על המשך ההליך. 

לקביעת פגישת ייעוץ
עם עו''ד רועי אייל

04-862232
052-4200230 

דרך אלנבי 9, חיפה 

צור קשר

הכנס את שמך בבקשה
הכנס את אימייל שלך בבקשה
הכנס את טלפון שלך בבקשה
Please let us know your message.